Novartis Pharmaceuticals and Sandoz Products

A B C D E F G J L M N O P R S T U V X Z

XABLIN

Pregabalin
Diabetic peripheral neuropathy,Fibromyalgia pain
Anti-epileptic
Sandoz

XIONIL

Bromazepam
Anxiety and anxiety related insomnia
Anti-anxiety
Sandoz

Xolair

Omalizumab
Allergic Asthma, Chronic Spontaneous Urticaria (CSU) Systemic drug for obstructive airway diseases
Novartis Pharmaceuticals

XORIMAX

Cefuroxime Axetil
Otitis media,Sinusitis,Pharyngitis,Tonsillitis
Anti Infective
Sandoz