Novartis Pharmaceuticals and Sandoz Products

A B C D E F G J L M N O P R S T U V X Z

Bromazepam

XIONIL

Bromazepam
Anxiety and anxiety related insomnia
Anti-anxiety
Sandoz

Cefuroxime Axetil

XORIMAX

Cefuroxime Axetil
Otitis media,Sinusitis,Pharyngitis,Tonsillitis
Anti Infective
Sandoz

Omalizumab

Xolair

Omalizumab
Allergic Asthma, Chronic Spontaneous Urticaria (CSU) Systemic drug for obstructive airway diseases, Nasal Polyps, Prescription Drug
Novartis Pharmaceuticals

Pregabalin

XABLIN

Pregabalin
Diabetic peripheral neuropathy,Fibromyalgia pain
Anti-epileptic
Sandoz